SUPY:n tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelle 2022

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma antaa työkaluja Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen hallitukselle, työntekijöille ja jäsenistölle tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen ja toteuttamiseen käytännössä sekä syrjinnän ehkäisyyn. Suunnitelmassa hyväksytään myös järjestötason toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjinnän ehkäisemiseksi. Kehitämme jäsenille työkaluja omaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyöhön ja tuemme niitä käytännön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä sekä syrjinnän ehkäisyssä. Haluamme, että toimintamme on mahdollisimman avointa ja siihen olisi jokaisen mahdollisuus tulla mukaan.

YHDENVERTAISUUS 

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. On tärkeää, että kaikki toimintamme ja menettelytapamme ovat aidosti syrjimättömiä ja toimimme yhdenvertaisesti kaikkia kohtaan.

TASA-ARVO 

Kaikkia on kohdeltava samalla tavalla sukupuoleen katsomatta. Syrjintä sukupuolen perusteella on kielletty. Tasa-arvoinen kohtelu ja tasa-arvoiset mahdollisuudet ovat jokaisen ihmisen perusoikeuksia. Emme syrji ketään sukupuolen perusteella. Toimintaamme tai työyhteisöömme osallistuvat tasa- arvoisina niin miehet, naiset kuin muunsukupuoliset. 

SYRJINTÄ JA HÄIRINTÄ 

Syrjivää on, jos jotakuta kohdellaan henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu. Häirintää on henkilön tai ryhmän tarkoituksellinen loukkaaminen ja vihamielisen ilmapiirin luominen. Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa sitä, että tietyn syrjinnälle alttiin ryhmän (esimerkiksi vanhukset, lapset, etniset vähemmistöt) asemaa ja olosuhteita parannetaan, jotta tosiasiallinen yhdenvertaisuus tulee turvattua. Tällaiset toimenpiteet eivät kuitenkaan saa muodostua toisia syrjiviksi. Emme hyväksy syrjintää emmekä häirintää missään muodossa ja haluamme, että kaikki syrjintä- ja häirintäkokemukset tulevat tietoomme, jotta niihin voidaan puuttua.

ESTEETTÖMYYS JA SAAVUTETTAVUUS 

Fyysinen esteettömyys tarkoittaa paikalle pääsyä erilaisilla apuvälineillä ja julkisilla kulkuneuvoilla. Taloudellinen esteettömyys tarkoittaa sitä, että toimintaan osallistuminen on mahdollisimman monelle taloudellisesti mahdollista. Sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa sitä, että kaikki tuntevat olevansa tervetulleita toimintaan, voivat kokea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa syrjinnästä. Toimintamme on niin esteetöntä ja saavutettavaa kuin mahdollista. Tapahtumamme ovat suurimmaksi osaksi kohtuullisen hintaisia ja jäsenmaksumme kohtuullisia.

TAVOITTEET VUODELLE 2022

 1. Ottaa huomioon tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjinnän ehkäisy viestinnässä ja sen suunnittelussa. 
 2. Esteettömyys yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.
 3. Syrjintään liittyvien ilmoitusten tekemisen kynnyksen madaltaminen.

TOIMENPITEET VUODELLE 2022 

Tulemme kiinnittämään huomioita tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyöhön erityisesti seuraavilla toimenpiteillä: 

 1. Ottaa huomioon tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjinnän ehkäisy viestinnässä ja sen suunnittelussa. 
 • Viestimme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen sekä syrjinnän ehkäisyn tärkeydestä ja kannustamme puuttumaan asioihin matalalla kynnyksellä. 
 • Lisäämme kaikkiin kyselyihimme, joissa kysytään sukupuolta, mahdollisuuden olla ilmoittamatta sukupuolta tai vastata naisen tai miehen lisäksi muu. 
 1. Esteettömyys yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.
 • Järjestämissämme tapahtumissa ja tapaamisissa pyrimme huolehtimaan, että osallistuminen on kaikille turvallista ja mahdollista 
 • Arvioimme viestintämme saavutettavuuden. 
 • Lisäämme kaikkiin tapahtumiimme esteettömyystiedotteen. Kerromme tilaisuuden tai tapahtuman tiedoissa onko tilaisuus esteetön, miten sinne pääsee kulkemaan ja mitä osallistujien tulee ottaa huomioon esteettömyyden näkökulmasta.
 1. Syrjintään liittyvien ilmoitusten tekemisen kynnyksen madaltaminen.
 • Keskustellen lisäämme ymmärrystä ja tietoisuutta siitä, mitä häirintä tarkoittaa ja tunnistamme mahdolliset häirintätilanteet paremmin. 
 • Luomme selkeät käytännöt häirintä- ja syrjintäkokemusten ilmoittamiseksi. 

Mikäli havaitset tai koet jotain yhdistyksemme toiminnassa kehitettävää tasa-arvon, yhdenvertaisuuden tai esteettömyyden näkökulmasta tai käyttäytymistä, jossa on epäasiallisia piirteitä, voit olla yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan tai varapuheenjohtajaan. 

Close Menu