Rekisteri- ja tietosuojaseloste pdf-tiedostona

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laadittu 28.4.2020. Päivitetty 13.1.2021

1. Rekisterin pitäjä:

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry (SUPY), y-tunnus: 1454003-2

Ristiretkeläistenkatu 16 b 11

00710 Helsinki

supy.ry@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhdyshenkilö:

SUPY:n hallituksen sihteeri: Anu Nässi, anu.nassi@supy.org, 04578347727

3. Rekisterin nimi:

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– henkilön suostumus (jäsenhakemuksen yhteydessä)

– jäsenrekisterin ylläpito

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen toiminnan mahdollistaminen, kuten yhteydenpito jäseniin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietojen säilyttämisaika:

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilö nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero), jäsenlaji sekä henkilön ilmoittamat jäsenyyden edellytykset kuten koulutustausta. Lisäksi tallennetaan suostumus GDPR-ilmoitukseen sekä ammattieettisiin sääntöihin tutustumisesta. Rekisteriin tallennettavia tietoja säilytetään rekisterissä jäsenyyden keston ajan. Jäsenyyden katsotaan päättyneen, kun jäsenmaksu on ollut maksamatta vähintään viiden vuoden ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä www-lomakkeena palautetuista jäsenhakemuksista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille mikäli se ei ole rekisterin ylläpitämisen kannalta välttämätöntä (kirjanpito ja laskutus). Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niistä on sovittu jäsenen kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterin ylläpitäjän toimesta EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään salasanalla suojatuilla palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1 ) kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Close Menu