SUPY – AMMATTIEETTISET SÄÄNNÖT

 

Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen SUPY ry:n ammattieettiset suositukset

Nämä eettiset suositukset on laadittu ohjeeksi ja apuvälineeksi urheilupsykologisena asiantuntijana toimittaessa. Urheilupsykologian asiantuntija käyttää urheilupsykologista tietoa asiakastyössään yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden kanssa sekä toimiessaan kouluttajana, tutkijana ja tiedonvälittäjänä. Kaikissa urheilupsykologian asiantuntijan työhön liittyvissä tilanteissa luottamuksellisuuden säilyttäminen ja eettinen tietoisuus ovat tärkeitä. Asiantuntija ei salli itseensä vaikutettavan niin, että se johtaa eettisten periaatteiden rikkomiseen.

Urheilupsykologian asiantuntijaan viitattaessa käytetään lyhyesti termiä asiantuntija ja tällä tarkoitetaan kaikkia urheilupsykologisessa toiminnassa tai psyykkisen valmennuksen parissa joko ammatikseen tai harrastuksenomaisesti toimivia erilaisen koulutustaustan omaavia henkilöitä (esimerkiksi psykologeja, liikuntatieteilijöitä, liikunnanohjaajia, hypno-tai suggestoterapeutteja).

Asiakkailla tarkoitetaan näissä eettisissä suosituksissa kaikkia yksilöitä, ryhmiä ja organisaatioita, joihin asiantuntijalla on ammatillinen suhde. Asiakkaita voivat olla mm. urheilijat, liikunnanharrastajat, valmentajat, opettajat ja ohjaajat sekä joukkueet ja alan järjestöt ja seurat.

I YKSILÖN OIKEUDET JA ARVO

Asiantuntija kunnioittaa jokaisen ihmisen perusoikeuksia, arvokkuutta ja arvoa sekä työskentelee näiden kehittymisen edistämiseksi. Hän kunnioittaa yksilön oikeutta yksityiselämään, luottamuksellisuuteen ja itsemääräämiseen ja työskentelee siten, ettei hänen osaamistaan käytetä yksilön loukkaamiseen, hyväksikäyttöön tai sortamiseen.

Asiantuntija kunnioittaa asiakkaiden ja muiden asianosaisten tietämystä, näkemystä, kokemusta ja pätevyyttä. Hän kunnioittaa kollegojensa ja muiden ammattiryhmien erityispätevyyttä, velvoitteita ja vastuuta.

II SALASSAPITO JA VAITIOLOVELVOLLISUUS

Asiantuntijan tulee olla vaiti niistä asioista, jotka hänelle uskotaan luottamuksellisesti hänen toimiessaan urheilupsykologian asiantuntijana, tai jotka hän tuolloin muutoin saa tietoonsa. Vaitiolovelvollisuuden noudattamisesta voidaan poiketa, jos henkilö sitä itse pyytää. Tiedot annetaan tällöin suoraan sille, jonka henkilö on nimennyt.

Asiantuntija ei hanki asiakkaasta tietoja muilta ilman tämän suostumusta. Tällöinkin hän hankkii ainoastaan tehtävän suorittamisen kannalta välttämättömiä tietoja. Käyttäessään asiakkaaseen liittyviä tietoja opetuksessa, julkaisuissa tai muissa julkisissa yhteyksissä, asiantuntija varmistuu etukäteen asianomaisen/asianomaisten suostumuksesta ja huolehtii siitä, että aineiston henkilöt eivät ole tunnistettavissa, ellei siitä ole erikseen heidän kanssaan sovittu.

Kirjalliset dokumentit, nauhoitettu tai muu aineisto säilytetään siten, ettei asiattomien nyt tai vastaisuudessa ole mahdollista päästä niihin käsiksi. Ääni- ja videotallenteen tekemiseen, samoin kuin valo/elokuvaukseen vaaditaan aina asianomaisen suostumus. Aineiston esittämiseen tai muuhun käyttöön vaaditaan sen lisäksi kirjallinen lupa, josta käy ilmi, milloin, kenelle ja missä muodossa aineistoa saa esittää. Asiantuntija antaa tarvittaessa asiakkaalle ja toimeksiantajalle tietoja urheilupsykologian asiantuntijoiden salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta koskevista eettisistä suosituksista.

III PÄTEVYYS

Asiantuntija pyrkii kehittämään ammattipätevyyttään ja säilyttämään sen korkealla tasolla. Hän pyrkii tiedostamaan ammatilliset ja henkilökohtaiset vahvuutensa ja heikkoutensa pystyäkseen arvioimaan realistisesti pätevyytensä ottaessaan hoitaakseen työtehtäviä. Hän ottaa vastaan vain sellaisia työtehtäviä, tarjoaa sellaisia palveluja ja käyttää sellaisia menetelmiä, joihin hän on pätevä koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella. Hän etsii vaikeissa tilanteissa ammatillista apua ja tukea.

Asiantuntijan työskentelyn perustana on tiede ja työssä hankittu kokemus, ja hän pyrkii jatkuvasti kehittämään ammattitaitoaan hankkimalla tietoa tieteellisestä ja ammatillisesta kehityksestä.

Vailla psykologin tai psykiatrin koulutusta olevan asiantuntijan tulee huolellisesti arvioida oma riittävyytensä ja pätevyytensä ja siirtää urheilija näille asiantuntijoille, mikäli urheilijalla on psyykkisiä ongelmia tai psykopatologiaan viittaavia oireita. Asiantuntijan tulee tarvittaessa etsiä itselleen ohjausta. Myös psykologin ja psykiatrin tulee arvioida oma pätevyytensä ja tarvittaessa siirtää tehtävä toiselle tai hankkia itselleen ohjausta.

IV URHEILUPSYKOLOGISET MENETELMÄT, TUTKIMUKSET JA PALAUTTEET

Urheilupsykologinen tutkimus lähtee ongelman muotoilusta sekä tarkoituksenmukaisten menetelmien (haastattelu, testaus, havainnointi ym.) ja menettelytapojen valinnasta. Yleisluontoisia urheilupsykologisia arviointimenetelmiä voivat käyttää kaikki asiantuntijat. Tämä tarkoittaa menetelmiä, jotka ovat julkisia, yleisesti saatavilla olevia.

Psykologin ammattipätevyyden vaatimia testejä voivat käyttää ainoastaan psykologit. Näitä testejä ovat kyky- ja lahjakkuus- sekä persoonallisuustestit. Psykologi on tietoinen niistä rajoituksista, jotka liittyvät psykologisiin menetelmiin ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin. Psykologi on erityisen varovainen käyttäessään menetelmiä, apukeinoja ja tekniikoita, jotka ovat vielä kokeiluasteella, jotka eivät täytä tavanomaisia menetelmille asetettuja vaatimuksia tai joita hän ei täysin hallitse. Asiantuntijan on kerrottava asiakkaalle, että psykologisten testien tuloksista ei aina voida tehdä suoria johtopäätöksiä yksilön suoriutumisesta urheilutilanteissa nyt tai tulevaisuudessa.

Asiantuntijan tulee harkita, onko tarpeellista antaa tutkimustuloksista kirjallista lausuntoa. Jos se on tarpeen, on lausunnossa huomioitava salassapitovelvollisuus ja se, että annetaan vain tutkimuksen kohteena olevan asian kannalta oleellista tietoa. Asiantuntija arvioi itse palautettaan, sen etuja ja rajoituksia sekä tekee johtopäätökset jättämättä tätä vastaanottajan tehtäväksi. Lausunnon tekemisen jälkeen asiantuntija antaa tutkitulle asiakkaalle palautteen tutkimuksesta sekä tiedot mahdollisen kirjallisen lausunnon sisällöstä.

Jos asiantuntija käyttää tietokoneelle ohjelmoitua tutkimusmetodiikkaa ja testin tulkintaa, hänen on varmistuttava ohjelman luotettavuudesta sekä tulkintamenettelyjen oikeellisuudesta.

V JULKINEN ESIINTYMINEN

Asiantuntijan on pyrittävä asiallisuuteen ja tarkkuuteen antaessaan lausuntoja ammattiroolissaan. Pyydettäessä kommentoimaan julkisuuden henkilöä (esimerkiksi joukkotiedotusvälineissä), asiantuntija tekee selväksi, että puhuu ilmiöstä tai antaa neuvoja vain yleisessä muodossa. Asiantuntija välttää antamasta tietopohjaisille lausunnoille henkilökohtaisen mainonnan luonnetta. Ilmoittelu ei saa sisältää lupauksia epärealistisista tuloksista.

VI AMMATILLISET SUHTEET

Asiantuntija kunnioittaa kollegoiden pätevyyttä, velvollisuuksia ja vastuuta. Hän arvioi tarpeensa käyttää tarvittaessa kollegoiden tai toisten ammattiryhmien erityisosaamista ja resursseja. Asiantuntija pidättyy kollegoiden ja heidän työnsä epäasiallisesta arvioinnista, mutta asiallinen kritiikki on tuotava esiin. Asiantuntija, joka huomaa kollegan toimivan eettisten suositusten vastaisesti, keskustelee asiasta ko. kollegan kanssa ennen kuin ilmoittaa siitä Suomen urheilupsykologiselle yhdistykselle.

Asiantuntija käyttää vain sellaista ammattinimikettä, mihin hänen koulutuksensa, laillistamisensa, sertifiointinsa tai toimensa oikeuttavat. Asiantuntija pitää itse huolta siitä, ettei käytä tai hänestä käytetä ilman psykologin pätevyyttä urheilupsykologin ammattinimikettä. Myös psykologin tulee tarkoin harkita, voiko hän käyttää itsestään urheilupsykologin nimikettä.

VII TUTKIMUS

Asiantuntijalla on vastuu siitä, että hänen tieteellinen työnsä täyttää ns. hyvän tieteellisen käytännön vaatimukset.

Suomen urheilupsykologinen yhdistys SUPY ry. hyväksynyt 6.9.2018

Close Menu